Algemene Voorwaarden Perfect Potentials


Deel A: Werving en Selectie

Indien Perfect Potentials met de Opdrachtgever een overeenkomst aangaat waarin Perfect Potentials zich verbindt tot het verrichten van Werving en selectie, is uitsluitend deel A en C van deze algemene voorwaarden van toepassing.


 1. Artikel A1 Definities en algemene bepalingen

  1. Perfect Potentials: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Perfect Potentials is statutair gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27333929.
  2. Werving en selectie: de opdracht waarbij de Opdrachtgever een Kandidaat in dienst neemt die geselecteerd en voorgedragen is door Perfect Potentials. Er is sprake van succesvolle werving en selectie indien de door Perfect Potentials voorgedragen Kandidaat voor bepaalde of onbepaalde tijd in dienst treedt bij de Opdrachtgever.
  3. Indiensttreding: hieronder wordt verstaan iedere vorm van feitelijke tewerkstelling in de ruimste zin van het woord, van een door Perfect Potentials voorgedragen Kandidaat. Onder indiensttreding wordt ook verstaan het feitelijk tewerkstellen van een Kandidaat bij een gelieerde onderneming van de Opdrachtgever.
  4. Kandidaat: de door Perfect Potentials aangedragen Kandidaat die in dienst treedt bij de Opdrachtgever en onder leiding van de Opdrachtgever werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht.
  5. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die via Perfect Potentials een Kandidaat in dienst neemt.
  6. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 1.2 is er ook sprake van succesvolle werving en selectie indien de door Perfect Potentials voorgedragen Kandidaat binnen een termijn van 12 maanden via een derde of op enige andere wijze alsnog in dienst treedt bij de Opdrachtgever.
  7. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 1.2 is er ook sprake van een succesvolle Werving en selectie indien de door Perfect Potentials voorgedragen Kandidaat al bekend was bij de Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever hier een uitdrukkelijk voorbehoud met Perfect Potentials heeft bedongen.

 2. Artikel A2 Honorarium

  1. Indien er sprake is van een succesvolle werving en selectie wordt door Perfect Potentials een honorarium van 25% over het bruto jaarsalaris van de Kandidaat bij de Opdrachtgever in rekening gebracht, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.
  2. Het in artikel 2.1 genoemde bruto jaarsalaris omvat ook de emolumenten die de door Perfect Potentials voorgedragen Kandidaat bij de Opdrachtgever gaat verdienen. Onder emolumenten wordt in dit geval verstaan: vakantiebijslag/vakantiegeld. Indien er sprake is van een dienstverband korter dan twaalf (12) maanden en/ of een werkweek korter dan veertig(40) uur, wordt het honorarium over het bruto jaarsalaris gebaseerd op dienstverband van twaalf (12) maanden en een 40-urige werkweek.
  3. Mocht zich een situatie voordoen zoals genoemd in artikel 2.2 en/of wanneer het bruto jaarsalaris niet goed is vast te stellen dan sluiten partijen aan bij het gangbare bruto jaarsalaris voor de betreffende functie.

 3. Artikel A3 Overnameverbod van Kandidaat

  1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om een door Perfect Potentials voorgestelde Kandidaat binnen een termijn van twaalf (12) maanden na het bedoelde voorstellen buiten Perfect Potentials om in dienst te nemen of op een daarmee vergelijkbare wijze, al of niet via derden, werkzaamheden te laten verrichten, tenzij de Opdrachtgever hier een uitdrukkelijk voorbehoud met Perfect Potentials heeft bedongen.
  2. Indien de Opdrachtgever handelt in strijd met hetgeen bepaald in artikel A3.1, is de Opdrachtgever gehouden Perfect Potentials een gefixeerde en direct opeisbare boete te voldoen welke gelijk is aan de vergoeding die Perfect Potentials op grond van artikel A2.1 zou toekomen.
  3. Mocht zich een situatie voordoen waarin de vergoeding van artikel A2.1 niet vastgesteld is of niet vast te stellen is, is de Opdrachtgever voor iedere overtreding van hetgeen bepaald in artikel A3.1, een gefixeerde en direct opeisbare boete verschuldigd van vijftienduizend Euro (€ 15.000,-), zonder dat Perfect Potentials enig recht verliest om de volledige schade te vorderen van de Opdrachtgever.

 4. Artikel A4 Informatie plicht

  1. De Opdrachtgever dient Perfect Potentials binnen vier (4) dagen na het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en de Kandidaat te informeren over de gesloten arbeidsovereenkomst en een kopie aan Perfect Potentials te doen toekomen.
  2. Indien de Opdrachtgever handelt in strijd met hetgeen bepaald in artikel A4.1 is de Opdrachtgever gehouden Perfect Potentials een gefixeerde en direct opeisbare boete van vijfduizend Euro (€5.000,-) te betalen, zonder dat Perfect Potentials enig recht verliest om de volledige schade te vorderen van de Opdrachtgever.
  3. De Opdrachtgever dient Perfect Potentials binnen veertien (14) dagen te informeren over het te ontvangen bruto jaarsalaris van de Kandidaat.
  4. Indien de Opdrachtgever niet binnen de in artikel A4.3 gestelde termijn de door Perfect Potentials verzochte informatie betreffende het te ontvangen bruto jaarsalaris van de Kandidaat aan Perfect Potentials heeft medegedeeld staat het Perfect Potentials vrij om naar eigen inzicht het bruto jaarsalaris van de Kandidaat te schatten en in overeenstemming met hetgeen bepaald in artikel 7 te factureren.

 5. Artikel A5 Verantwoordelijkheid & aansprakelijkheid

  1. De overeenkomst tussen Perfect Potentials en de Opdrachtgever is een inspanningsverplichting, waarbij Perfect Potentials zich inspant ten behoeve van het aandragen van een geschikte Kandidaat die in dienst treedt bij de Opdrachtgever. Het eventueel tot stand komen van een arbeidsovereenkomst tussen de Opdrachtgever en Kandidaat is geheel voor risico van de Opdrachtgever. Perfect Potentials aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die de Opdrachtgever mocht lijden door het in dienst nemen van de Kandidaat.
  2. Indien Perfect Potentials onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn, is Perfect Potentials enkel gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de Opdrachtgever.
  3. Perfect Potentials is alleen aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade indien de Opdrachtgever kan aantonen dat de geleden schade een direct gevolg is van een tekortkoming in uitvoering van de overeenkomst door Perfect Potentials.
  4. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval maximaal wordt uitgekeerd krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst die Perfect Potentials heeft afgesloten.
  5. Mocht in uitzondering op hetgeen bepaald in artikel A5.4 geen uitkering krachtens de toepasselijk verzekeringsovereenkomst plaatsvinden is de aansprakelijkheid van Perfect Potentials beperkt tot het bedrag dat Perfect Potentials de Opdrachtgever heeft gefactureerd.

 6. Artikel A6 Geheimhouding

  1. Het is de Opdrachtgever nimmer toegestaan om gegevens van een door Perfect Potentials aangedragen Kandidaat aan derden te verstrekken, tenzij de Opdrachtgever schriftelijke toestemming heeft verkregen van Perfect Potentials
  2. Indien de Opdrachtgever handelt in strijd met hetgeen bepaald in artikel A6.1 is de Opdrachtgever gehouden Perfect Potentials een gefixeerde en direct opeisbare boete van vijfduizend Euro (€5.000,-) te betalen, zonder dat Perfect Potentials enig recht verliest om de volledige schade te vorderen van de Opdrachtgever.

 7. Artikel A7 Facturering en betaling

  1. Veertien (14) dagen voorafgaand aan de indiensttreding van een door Perfect Potentials aangedragen Kandidaat, wordt door Perfect Potentials een factuur aan de Opdrachtgever gestuurd.
  2. De Opdrachtgever dient het in de factuur vermelde bedrag binnen veertien (14) dagen na factuurdatum aan Perfect Potentials te doen komen.
  3. Het staat de Opdrachtgever niet vrij om eventuele vorderingen jegens Perfect Potentials te verrekenen met de door Perfect Potentials toegezonden factuur, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
  4. Indien de Opdrachtgever niet binnen de in artikel A7.3 gestelde termijn zijn betalingsverplichtingen jegens Perfect Potentials heeft voldaan of op enige andere wijze zijn betalingsverplichting heeft opgeschort, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
  5. Indien Opdrachtgever in verzuim is, is de Opdrachtgever over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Daarnaast is Opdrachtgever alle door Perfect Potentials gemaakte (buiten)rechtelijke incasso kosten verschuldigd evenals alle andere kosten die Perfect Potentials in redelijkheid heeft moeten maken om de verschuldigde betaling van de Opdrachtgever te incasseren.
  6. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om enige vordering jegens Perfect Potentials te verrekenen met het Perfect Potentials uit de overeenkomst toekomende bedrag, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen tussen Perfect Potentials en de Opdrachtgever.

 8. Artikel A8 Garantieregeling

  1. Wanneer een door Perfect Potentials aangedragen Kandidaat binnen twee (2) maanden na indiensttreding de arbeidsovereenkomst met de Opdrachtgever ontbindt, zal Perfect Potentials eenmalig trachten een nieuwe Kandidaat voor te dragen voor dezelfde functie en tegen een vergelijkbaar salaris.
  2. De Opdrachtgever kan enkel een beroep doen op hetgeen bepaald in artikel A8.1 indien de Opdrachtgever ten allen tijden heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Perfect Potentials.
  3. Een beroep door de Opdrachtgever op de regeling zoals bepaald in artikel A8.1 is alleen mogelijk indien de Opdrachtgever Perfect Potentials binnen veertien (14) dagen na beëindiging van het dienstverband schriftelijk op de hoogte brengt van deze beëindiging.
  4. Wanneer Perfect Potentials binnen een termijn van drie (3) maanden er niet in slaagt om hetgeen bepaald in artikel A8.1 te realiseren, zal de Opdrachtgever vijftig (50) procent van het door hem betaalde honorarium aan Perfect Potentials terugkrijgen.
  5. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel A8.4 zal Perfect Potentials niet gehouden zijn tot enige restitutie van het honorarium indien de Opdrachtgever zelf (of via derde) binnen een termijn van drie (3) maanden een vervangende Kandidaat in dienst heeft genomen.
  6. Indien Perfect Potentials aan één van de verplichtingen, neergelegd in artikel A8.1, A8.4 of A8.5, heeft voldaan, is Perfect Potentials op geen enkele andere wijze gehouden tot schadevergoeding jegens de Opdrachtgever.

 9. Artikel A9 Einde opdracht

  1. Een opdracht tot werving en selectie wordt beëindigd indien: Er sprake is van succesvolle vervulling van de opdracht Door intrekking van de opdracht door de Opdrachtgever of Perfect Potentials. Indien er sprake is van afgesproken beëindiging door tijdsverloop.
  2. Het beëindigen van een opdracht als bedoelt in dit artikel, vrijwaart de Opdrachtgever op geen enkele wijze van overige verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.

Deel B: Detachering en projectmatige inzet van Kandidaat

Indien Perfect Potentials met de Opdrachtgever een overeenkomst aangaat waarin Perfect Potentials zich verbindt tot het beschikbaar stellen van een Interim kandidaat ten behoeve van de Opdrachtgever, is uitsluitend deel B en C van deze algemene voorwaarden van toepassing.


 1. Artikel B1 Definities en algemene bepalingen

  1. Perfect Potentials: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Perfect Potentials is statutair gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27333929.
  2. Werkzaamheden: de inzet van een door Perfect Potentials aangedragen Interim kandidaat in het kader van een opdracht voor de Opdrachtgever.
  3. Interim kandidaat: de door Perfect Potentials aangedragen Interim kandidaat die onder leiding van de Opdrachtgever werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht.
  4. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die via Perfect Potentials een Interim kandidaat ter beschikking gesteld krijgt.
  5. Tarief: Het door Opdrachtgever aan Perfect Potentials te betalen tarief voor de werkzaamheden verricht door de Interim kandidaat bij de Opdrachtgever. Het Tarief is per uur, exclusief toeslagen, exclusief onkostenvergoeding en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

 2. Artikel B2 Aanvraag en Selectie

  1. De Opdrachtgever dient Perfect Potentials voorafgaand aan de werkzaamheden een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden te geven.
  2. Aan de hand van de eisen als bepaald in artikel B2.1 selecteert Perfect Potentials één of meerdere kandidaten om de door Opdrachtgever omschreven functie te vervullen.
  3. Iedere Interim kandidaat die door Perfect Potentials wordt geselecteerd wordt aan de Opdrachtgever voorgesteld. Het staat de Opdrachtgever altijd vrij om de geselecteerd kandidaten af te wijzen.
  4. De Opdrachtgever kan Perfect Potentials op geen enkele wijze aansprakelijk houden voor het naar inziens van de Opdrachtgever niet tijdige of deugdelijke voordracht van kandidaten door Perfect Potentials.
  5. Perfect Potentials is nimmer verplicht om een opdracht van de Opdrachtgever aan te nemen indien Perfect Potentials twijfelt aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever.
  6. Mocht Perfect Potentials een tot stand gekomen overeenkomst vanwege de redenen genoemd in artikel B2.5 worden ontbonden wordt de Opdrachtgever naar de laatste stand van de opdracht gefactureerd.
  7. Perfect Potentials kan niet door de Opdrachtgever aansprakelijk gehouden worden indien blijkt dat de door Perfect Potentials geselecteerde Interim kandidaat niet voldoet aan de door Opdrachtgever gestelde eisen als bepaald in artikel B2.1.
  8. In uitzondering op artikel B2.7 kan de Opdrachtgever Perfect Potentials wel aansprakelijk houden voor de redenen omschreven in artikel B2.7 indien de Opdrachtgever Perfect Potentials binnen acht (8) dagen schriftelijk op de hoogte stelt van de klacht en kan aantonen dat de tekortkoming te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Perfect Potentials tijdens de selectie van de aangedragen Interim kandidaat.

 3. Artikel B3 Duur van de opdracht

  1. De opdracht waarin de door Perfect Potentials geselecteerde Interim kandidaat werkzaamheden verricht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
  2. van een opdracht voor bepaalde tijd is sprake indien: Een opdracht een bepaalde einddatum heeft of; Een opdracht voor een bepaalde periode wordt aangegaan of; Een opdracht met een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt
  3. Een opdracht voor bepaalde tijd wordt van rechtswege ontbonden door het verstrijken van een overeengekomen tijd of door het voltooien van een vooraf objectief vast te stellen doel.
  4. Tussentijdse opzegging door de Opdrachtgever van een opdracht voor bepaalde of onbepaalde tijd kan enkel schriftelijk geschieden. Daarbij wordt een opzegtermijn van één (1) maand gehanteerd.
  5. Perfect Potentials heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Opdrachtgever in gebreke wordt gesteld en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding indien: de Opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot de opdracht; of aannemelijk wordt dat de Opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens Perfect Potentials zal (kunnen) voldoen; of de Opdrachtgever geliquideerd is of in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.
  6. Indien een opdracht wordt beëindigd door toedoen van redenen omschreven in artikel B3.5 worden alle vorderingen van Perfect Potentials jegens de Opdrachtgever direct opeisbaar.
  7. Een opdracht tussen Perfect Potentials en de Opdrachtgever eindigt van rechtswege indien de arbeidsovereenkomst tussen Perfect Potentials en de Interim kandidaat wordt beëindigd, tenzij de Interim kandidaat een arbeidsovereenkomst aangaat met de Opdrachtgever.
  8. Indien een opdracht tussen Perfect Potentials en de Opdrachtgever wordt beëindigd door redenen als omschreven in artikel B3.7 is Perfect Potentials op geen enkele wijze aansprakelijk jegens de Opdrachtgever.
  9. Het beëindigen van een opdracht tussen Perfect Potentials en de Opdrachtgever laat de overige verplichtingen van de Opdrachtgever onverlet.

 4. Artikel B4 Arbeidsduur en werktijden

  1. De door Interim kandidaat te verrichten arbeidsomvang en de werktijden van de Interim kandidaat worden vastgesteld in de opdrachtbevestiging, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen tussen Perfect Potentials en de Opdrachtgever.
  2. De werktijden van de door Perfect Potentials aangedragen Interim kandidaat zijn gelijk aan de tijden zoals die gebruikelijk zijn bij de Opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders wordt overeengekomen tussen Perfect Potentials en de Opdrachtgever.
  3. De Opdrachtgever is te allen tijden verantwoordelijk dat de werktijden, arbeidsduur en rusttijden van de Interim kandidaat in overeenstemming zijn met het wettelijk bepaalde.

 5. Artikel B5 Leiding en toezicht

  1. De Opdrachtgever is belast met het toezicht, de verantwoordelijk en leiding over de door de Interim kandidaat te verrichten werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
  2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de Interim kandidaat werkzaamheden te laten verrichten bij een andere partij, tenzij hier uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven door Perfect Potentials.
  3. Indien de Opdrachtgever met toestemming van Perfect Potentials de Interim kandidaat bij een andere partij werkzaamheden laat verrichten, is de Opdrachtgever gehouden te allen tijden in te staan dat de andere partij zich in overeenstemming met hetgeen bepaald in deze voorwaarden gedraagt jegens de Interim kandidaat en Perfect Potentials.
  4. Indien de Interim kandidaat na toestemming van Perfect Potentials bij een andere partij dan de Opdrachtgever werkzaamheden zal verrichten, kan alleen afgeweken worden van hetgeen bepaald in deze voorwaarden indien daar uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven door Perfect Potentials.
  5. Indien de Interim kandidaat bij een andere partij dan de Opdrachtgever werkzaamheden zal verrichten in het buitenland dient hier voorafgaand toestemming voor worden verleend door Perfect Potentials.

 6. Artikel B6 Arbeidsomstandigheden

  1. De Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als 'werkgever'.
  2. De Opdrachtgever is gehouden tot nakoming van alle relevante wet- en regelgeving betreffende de arbeidsomstandigheden.
  3. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel B6.2 is de Opdrachtgever in het bijzonder gehouden tot nakoming van de uit artikel 7:858 BW en de Arbeidsomstandighedenwet voortvloeiende regelgeving en verplichtingen.
  4. De Opdrachtgever dient de Interim kandidaat en Perfect Potentials tijdig, uiterlijk één dag voor aanvang van de werkzaamheden, schriftelijk op de hoogte te stellen over de vereiste beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.
  5. De Opdrachtgever is gehouden om de Interim kandidaat adequaat voor te lichten over de binnen de onderneming van de Opdrachtgever gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie en eventuele overige relevantie risico en aandachtspunten.
  6. Mocht een Interim kandidaat een bedrijfsongeval overkomen of beroepsziekte oplopen dient de Opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan op de hoogte stellen en zorg dragen voor een gedetailleerde rapportage.
  7. In de in artikel 6.6 bedoelde rapportage wordt in ieder geval de toedracht van het ongeval of de beroepsziekte aangegeven zodat objectief kan worden vastgesteld of de toedracht mogelijk te wijten is aan onvoldoende maatregelen of nalatigheid van de Opdrachtgever.
  8. De Opdrachtgever stelt Perfect Potentials zo spoedig mogelijk op de hoogte van het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en verschaft Perfect Potentials een kopie van de opgestelde rapportage.

 7. Artikel B7 Vervanging

  1. Perfect Potentials kan de Opdrachtgever te allen tijden een voorstel doen voor een mogelijke vervanging van een reeds bij de Opdrachtgever ingezette Interim kandidaat, door een andere Interim kandidaat die de werkzaamheden bij de Opdrachtgever voortzet.
  2. De Opdrachtgever kan een door voorstel als omschreven in artikel B7.1 van Perfect Potentials alleen afwijzen indien de Opdrachtgever daar schriftelijk gegronde redenen voor kan aandragen.
  3. Perfect Potentials schiet op geen enkele wijze tekort jegens de Opdrachtgever en is niet aansprakelijk indien Perfect Potentials om welke reden dan ook een (vervangende) Interim kandidaat niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen bij de Opdrachtgever kan inzetten.
  4. Indien een Interim kandidaat arbeidsongeschikt raakt is Perfect Potentials niet verplicht om zorg te dragen voor onmiddellijke vervanging van de arbeidsongeschikt geraakte Interim kandidaat.
  5. Indien de arbeidsongeschiktheid van de Interim kandidaat langer dan twee (2) maanden voortduurt, zullen Perfect Potentials en de Opdrachtgever in onderling overleg besluiten over het mogelijke vervangen van de arbeidsongeschikte Interim kandidaat.

 8. Artikel B8 Geen overname

  1. Het is de Opdrachtgever of een gelieerde onderneming van de Opdrachtgever in beginsel niet toegestaan om een arbeidsverhouding, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding aan te gaan met een door Perfect Potentials aangedragen Interim kandidaat gedurende de opdracht of gedurende twaalf (12) maanden na afloop daarvan, ongeacht de reden van beëindiging, tenzij de Opdrachtgever hier een uitdrukkelijk voorbehoud met Perfect Potentials heeft bedongen.
  2. De Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een rechtstreekse arbeidsverhouding, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding , aan te gaan met de Interim kandidaat indien de Opdrachtgever voldoet aan de in artikel B8 gestelde verplichtingen.
  3. Als de Opdrachtgever met een hem door Perfect Potentials ter beschikking gestelde of te stellen Interim kandidaat rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding wil aangaan, stelt hij Perfect Potentials daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg om de wens van de Opdrachtgever te bespreken.
  4. Onder andersoortige arbeidsverhouding als bedoeld in dit artikel wordt onder meer verstaan: a. het aanstellen als ambtenaar; b. de overeenkomst van opdracht; c. de aanneming van werk; d. het ter beschikking laten stellen van de Interim kandidaat aan de Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming) voor hetzelfde of ander werk.
  5. De Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met een Interim kandidaat aangaan zolang de overeenkomst tussen de Interim kandidaat en Perfect Potentials niet rechtsgeldig is beëindigd.
  6. Indien de Opdrachtgever overeenkomstig inachtneming van hetgeen bepaald in lid 1 tot en met lid 5 van artikel 8 een arbeidsverhouding aangaat met een kandidaat die aan hem ter beschikking wordt gesteld voor bepaalde of onbepaalde tijd en de kandidaat voor de betreffende opdracht minder dan 1040 uur heeft gewerkt voor de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aan Perfect Potentials een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt 35% van het laatst geldende Tarief dat tussen Opdrachtgever en Perfect Potentials is overeengekomen voor de betreffende Interim kandidaat vermenigvuldigd met het aantal uren dat wordt berekent op basis van 1040 uren minus de voor de betreffende opdracht reeds gewerkte uren door de kandidaat.
  7. De Opdrachtgever (doorlener) die niet zijn eigen personeel uitleent, maar de door hem ingeleende Interim kandidaat op zijn beurt weer uitleent aan een ander, de uiteindelijke Opdrachtgever, is aan Perfect Potentials een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding zal worden berekend overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel B8.6.
  8. Indien de Opdrachtgever de Interim kandidaat via een andere onderneming dan Perfect Potentials wenst in te lenen, is de Opdrachtgever verplicht Perfect Potentials hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Perfect Potentials is dan gerechtigd een onkostenvergoeding in rekening te brengen voor de werving en selectie van de Interim kandidaat ten behoeve van de Opdrachtgever. Deze onkostenvergoeding bedraagt 35% van het laatste geldende Tarief van Perfect Potentials voor de betreffende kandidaat, vermenigvuldigd met 1040 uren.
  9. Indien een (potentiële)Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van Perfect Potentials in contact is gekomen met een (aspirant-)Kandidaat, bijvoorbeeld doordat deze door de Perfect Potentials aan hem is voorgesteld, en die (potentiële)Opdrachtgever binnen twaalf maanden nadat het contact tot stand is gekomen een directe arbeidsverhouding, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding, met die (aspirant-)Kandidaat aangaat, is de (potentiële)Opdrachtgever een gefixeerde en direct opeisbare boete verschuldigd van 35% van het Tarief dat voor de betrokken kandidaat van toepassing zou zijn geweest indien een overeenkomst tussen Perfect Potentials en de (potentiële)Opdrachtgever tot stand zou zijn gekomen, vermenigvuldigd met 1040 uren.

 9. Artikel B9 Opschorting

  1. Tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW, is de Opdrachtgever niet gerechtigd de werkzaamheden van de Interim kandidaat (tijdelijk) op te schorten.
  2. Indien er geen sprake van overmacht is en de Opdrachtgever de Interim kandidaat om enige redenen de Interim kandidaat geen werkzaamheden kan laten verrichten, is de Opdrachtgever onverkort gehouden tot het voldoen van het door Perfect Potentials vastgestelde tarief voor de gehele duur van de opdracht.

 10. Artikel B10 Bedrijfssluiting

  1. Bij het aangaan van een opdracht dient de Opdrachtgever Perfect Potentials te informeren over eventuele bedrijfssluitingen of overige vrije dagen voor de Interim kandidaat gedurende de overeenkomst, zodat Perfect Potentials dit deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de Interim kandidaat.
  2. Indien het voornemen tot bedrijfssluitingen of overige vrije dagen bekend wordt nadat opdracht is begonnen, dient de Opdrachtgever dit onmiddellijk aan Perfect Potentials te melden.
  3. Indien de Opdrachtgever Perfect Potentials niet onmiddellijk informeert, zoals bepaald in artikel B10.2, over de voorgenomen bedrijfssluiting of overige vrije dagen van de Interim kandidaat is de Opdrachtgever onverkort gehouden het afgesproken tarief aan Perfect Potentials te voldoen voor de duur van de bedrijfssluiting of overige vrije dagen van de Interim kandidaat.

 11. Artikel B11 Aansprakelijkheid Opdrachtgever

  1. De Opdrachtgever zal de Interim kandidaat alle schade en kosten (inclusief kosten van rechtsbijstand) vergoeden die de Interim kandidaat tijdens de uitoefening van werkzaamheden mocht lijden indien de Opdrachtgever daarvoor aansprakelijk is op de grond van de wet of overige regelgeving en rechtspraak.
  2. De Opdrachtgever is ook gehouden alle schade te vergoeden die de Interim kandidaat lijdt doordat een aan hem behorende zaak of goed, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, beschadigd of teniet gaat.
  3. De Opdrachtgever vrijwaart Perfect Potentials van iedere schadevergoeding die de Interim kandidaat vordert van de Opdrachtgever.
  4. Indien enige schade ontstaat doordat de Opdrachtgever enige verplichtingen uit deze voorwaarden niet nakomt, is de Opdrachtgever gehouden deze te vergoeden aan Perfect Potentials zonder dat enige ingebrekestelling nodig is.
  5. De Opdrachtgever vrijwaart Perfect Potentials voor elke aansprakelijkheid van Perfect Potentials als werkgever van de Interim kandidaat.
  6. De Opdrachtgever sluit een afdoende verzekering af om aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel te vergoeden aan Interim kandidaat of Perfect Potentials. Op verzoek van Perfect Potentials verschaft de Opdrachtgever Perfect Potentials met een bewijs van verzekering.

 12. Artikel B12 Aansprakelijkheid Perfect Potentials

  1. De overeenkomst tussen Perfect Potentials is te typeren als een inspanningsverplichting. Indien Perfect Potentials deze verplichting niet deugdelijk nakomt is Perfect Potentials met inachtneming met hetgeen bepaald in deze voorwaarden, gehouden tot vergoeden van de daaruit voortvloeiende directe schade van de Opdrachtgever.
  2. Perfect Potentials is alleen aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade indien de Opdrachtgever kan aantonen dat de geleden schade een direct gevolg is van een tekortkoming in uitvoering van de overeenkomst door Perfect Potentials.
  3. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval maximaal wordt uitgekeerd krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst die Perfect Potentials heeft afgesloten.
  4. Mocht in uitzondering op hetgeen bepaald in artikel B12.3 geen uitkering krachtens de toepasselijk verzekeringsovereenkomst plaatsvinden is de aansprakelijkheid van Perfect Potentials beperkt tot het bedrag dat Perfect Potentials de Opdrachtgever in rekening brengt, waarbij maximaal drie (3) maanden aan facturatie uitgekeerd wordt aan de Opdrachtgever.
  5. Perfect Potentials is jegens de Opdrachtgever op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en verliezen die de Opdrachtgever mocht lijden door toedoen van de Interim kandidaat.

 13. Artikel B13 Honorarium

  1. Het Perfect Potentials toekomende honorarium wordt berekend op grond van het aantal uren dat de Interim kandidaat daadwerkelijk werkzaamheden heeft verricht voor de Opdrachtgever. Het aantal uren wordt vervolgens vermenigvuldigd met het vastgestelde Tarief.
  2. Over het honorarium als beschreven in artikel B13.1 wordt BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege in rekening gebracht.
  3. Perfect Potentials is gerechtigd het honorarium te wijzigen indien de kosten daarvan stijgen als gevolg van weten regelgeving of overige factoren waarop Perfect Potentials geen invloed heeft.

 14. Artikel B14 Facturatie en tijdverantwoording

  1. Facturatie vindt plaats door middel van de met de Opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording.
  2. De tijdverantwoording geschiedt doormiddel van een door Perfect Potentials aangeleverde urenstaat die de Interim kandidaat invult en aan Perfect Potentials doet toekomen. Perfect Potentials zal op grond van deze urenstaat de Opdrachtgever via de email factureren. De urenstaat dient een week na de betreffende werkzaamheden waar de urenstaat betrekking op heeft aan Perfect Potentials te worden toegezonden.
  3. De Opdrachtgever is verantwoordelijk om er op toe te zien of door een derde op toe te laten zien dat de op de urenstaat alle juiste gegevens van de Interim kandidaat zijn vermeldt. De Opdrachtgever dient er zeker op toe te zien dat de volgende gegevens correct en naar waarheid worden ingevuld: Naam van de Interim kandidaat Aantal gewerkte uren Overuren Overig gemaakte uren Eventuele toeslagen Eventueel gemaakte kosten
  4. De Opdrachtgever staat in voor de tekeningsbevoegdheid van zijn personeel en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor ondertekening van de urenstaten en de hieraan gerelateerde facturering.
  5. De Opdrachtgever is gehouden zelf een urenstaat bij te houden van de door de Interim kandidaat verrichte werkzaamheden indien invullen van een urenstaat op een door de Interim kandidaat zelf aangeleverde urenstaat wordt bijgehouden. Indien de door de Interim kandidaat bij Perfect Potentials ingeleverde urenstaat niet overeenkomt met het door de Opdrachtgever bijgehouden urenstaat, geldt de urenstaat van de Interim kandidaat als volledig bewijs voor facturatie.
  6. Perfect Potentials zal bij het tot stand komen van een overeenkomst de Werkzaamheden van de Interim Kandidaat factureren voor de eerste twee werkweken van de Interim Kandidaat, waarbij het aantal werk uren in beginsel wordt vastgesteld op basis van de overeengekomen uren als bepaald in artikel B4.1. Eventuele verschillen met de daadwerkelijk gewerkte uren door de Interim Kandidaat zullen verrekend worden.

 15. Artikel B15 Betaling

  1. Opdrachtgever dient zorg te dragen dat het volledige factuurbedrag, inclusief het vermelde bedrag aan omzetbelasting, binnen veertien (14) na factuurdatum is bijgeschreven op de rekening van Perfect Potentials.
  2. Bij niet tijdige betaling zal de Opdrachtgever zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, in verzuim zijn.
  3. Indien Opdrachtgever in verzuim is, is de Opdrachtgever over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Daarnaast is Opdrachtgever alle door Perfect Potentials gemaakte (buiten)rechtelijke incasso kosten verschuldigd evenals alle andere kosten die Perfect Potentials in redelijkheid heeft moeten maken om de verschuldigde betaling van de Opdrachtgever te incasseren.
  4. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om enige vordering jegens Perfect Potentials te verrekenen met het Perfect Potentials uit de overeenkomst toekomende bedrag, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen tussen Perfect Potentials en de Opdrachtgever.

Deel C: Algemene bepalingen


 1. Artikel C1 Geschillen en toepasselijk recht

  1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Perfect Potentials partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  2. De eventueel door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Perfect Potentials, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen tussen de Opdrachtgever en Perfect Potentials.
  3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
  4. Indien Perfect Potentials op enig moment geen strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, kan daar door de Opdrachtgever nimmer enig (toekomstig)recht aan ontleend worden.
  5. De Opdrachtgever en Perfect Potentials zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
  6. Eventuele geschillen tussen Perfect Potentials en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

 2. Artikel C2 Betaling

  1. Opdrachtgever dient zorg te dragen dat het volledige factuurbedrag, inclusief het vermelde bedrag aan omzetbelasting, binnen veertien (14) na factuurdatum is bijgeschreven op de rekening van Perfect Potentials.
  2. Bij niet tijdige betaling zal de Opdrachtgever zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, in verzuim zijn.
  3. Indien Opdrachtgever in verzuim is, is de Opdrachtgever over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Daarnaast is Opdrachtgever alle door Perfect Potentials gemaakte (buiten)rechtelijke incasso kosten verschuldigd evenals alle andere kosten die Perfect Potentials in redelijkheid heeft moeten maken om de verschuldigde betaling van de Opdrachtgever te incasseren.
  4. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om enige vordering jegens Perfect Potentials te verrekenen met het Perfect Potentials uit de overeenkomst toekomende bedrag, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen tussen Perfect Potentials en de Opdrachtgever.

Download de algemene voorwaarden
Om deze Algemene voorwaarden te openen heeft u Acrobat reader nodig